تلویزیون سامسونگ سری 11 ⭐ قیمت خرید تلویزیون سری 11 سامسونگ

تلویزیون سامسونگ سری 11: در اصل بخوایم بگیم سامسونگ سری تلویزیون هاش تا 9 و نهایت 10 هستش و این سری 11 که میگن درست نیست. اما بعضی از دوستان به صورت خودجوش و دارن برای این تلویزیون سرچ میزنند. کل تلویزیون های موجود سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین به تاریخ آپدیت قیمت این لیست قیمت تلویزیون سامسونگ دقت کنید.

مرتبط : خرید تلویزیون سامسونگ از بانهقیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ

لیست تلویزیون های سامسونگ به همراه قیمت آن ها در بانه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سامسونگ 55S90C
تلویزیون سامسونگ 65S90C
تلویزیون سامسونگ 75Q77C1402/7/11 4:04PM
تلویزیون سامسونگ 65Q77C1402/7/11 4:04PM
تلویزیون سامسونگ 55Q77C1402/7/11 4:04PM
تلویزیون سامسونگ 85Q65C121,000,000 
تلویزیون سامسونگ 75Q65C1402/7/9 10:35AM
تلویزیون سامسونگ 65Q65C45,000,000 1402/10/30 12:01PM
تلویزیون سامسونگ 55Q65C1402/7/9 10:35AM
تلویزیون سامسونگ 50Q65C1402/7/9 10:35AM
تلویزیون سامسونگ 43Q65C1402/7/9 10:35AM
تلویزیون سامسونگ 75CU850071,000,000 1402/11/7 1:02PM
تلویزیون سامسونگ 65CU850061,000,000 1402/11/14 11:45AM
تلویزیون سامسونگ 55CU850025,500,000 1402/9/30 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 50CU850021,500,000 1402/10/23 3:50PM
تلویزیون سامسونگ 43CU85001401/11/12 11:02AM
تلویزیون سامسونگ 85QN90C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 77S95C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 77S90C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 75QN700C1400/7/19 11:58AM
تلویزیون سامسونگ 75QN95C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 75QN90C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 65Qn700C1400/7/19 11:58AM
تلویزیون سامسونگ 65S95C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 65QN95C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 65QN90C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 55Qn700C1400/7/19 11:58AM
تلویزیون سامسونگ 55S95C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 55QN95C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 55QN90C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 50QN90C1400/7/19 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 85QN90B206,000,000 1402/10/5 9:37AM
تلویزیون سامسونگ 85QN900A380,000,000 1402/7/17 9:54AM
تلویزیون سامسونگ 85QN85B175,000,000 1402/7/17 9:54AM
تلویزیون سامسونگ 85QN800A295,000,000 1402/7/17 9:54AM
تلویزیون سامسونگ 75QN95B197,000,000 1402/11/7 12:55PM
تلویزیون سامسونگ 75QN90B1402/9/7 1:31 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 75QN85B1402/9/7 9:30 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 75Q80B91,600,000 1402/11/7 1:01PM
تلویزیون سامسونگ 65S95B105,000,000 1402/11/7 1:14PM
تلویزیون سامسونگ 65QN95B103,000,000 1402/11/7 1:14PM
تلویزیون سامسونگ 65QN90B1402/9/7 9:33 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 65QN85B1402/9/7 9:29 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 65Qn800B140,000,000 1402/11/7 1:19PM
تلویزیون سامسونگ 65Q83B1402/7/17 10:01 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 65Q80B1402/9/7 1:34 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 65Q65B40,500,000 1402/8/30 5:10PM
تلویزیون سامسونگ 65AU770033,500,000 1402/11/7 1:22PM
تلویزیون سامسونگ 65AU720034,000,000 1402/11/7 1:22PM
تلویزیون سامسونگ 65AU710032,000,000 1402/7/17 10:10AM
تلویزیون سامسونگ 85QN85C1401/11/12 11:49AM
تلویزیون سامسونگ 75QN85C1401/11/12 11:49AM
تلویزیون سامسونگ 65QN85C1401/11/12 11:49AM
تلویزیون سامسونگ 55QN85C1401/11/12 11:49AM
تلویزیون سامسونگ 85Q70C128,000,000 1402/11/7 12:53PM
تلویزیون سامسونگ 75Q70C90,500,000 1402/11/7 1:01PM
تلویزیون سامسونگ 65Q70C1402/9/7 1:34 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 85Q80C1400/9/18 10:56AM
تلویزیون سامسونگ 75Q80C99,000,000 1402/11/7 1:00PM
تلویزیون سامسونگ 65Q80C65,500,000 1402/11/3 3:32PM
تلویزیون سامسونگ 55Q80C48,500,000 1402/11/7 1:24PM
تلویزیون سامسونگ 50Q80C1400/9/18 10:56AM
تلویزیون سامسونگ 55Q70C1402/9/9 11:25 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 85Q60C1402/8/22 3:49 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 70Q60C57,500,000 
تلویزیون سامسونگ 85CU70001402/7/9 2:52PM
تلویزیون سامسونگ 75CU700058,000,000 1402/11/7 1:10PM
تلویزیون سامسونگ 65CU700037,000,000 1402/11/14 9:44AM
تلویزیون سامسونگ 43Q60C101,000,000 1402/8/22 3:49 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 50Q60C1401/11/16 3:10PM
تلویزیون سامسونگ 75Q60C79,000,000 1402/11/7 1:03PM
تلویزیون سامسونگ 65Q60C46,800,000 1402/11/7 5:03PM
تلویزیون سامسونگ 55Q60C35,000,000 1402/11/14 12:08PM
تلویزیون سامسونگ 43CU80001401/11/12 11:02AM
تلویزیون سامسونگ 50CU800025,000,000 1402/11/14 9:44AM
تلویزیون سامسونگ 85CU8000101,000,000 1402/11/7 12:54PM
تلویزیون سامسونگ 65CU80001402/9/7 11:51 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 55CU800026,600,000 1402/11/14 11:54AM
تلویزیون سامسونگ 75CU800066,000,000 1402/11/7 1:10PM
تلویزیون سامسونگ 55CU700026,000,000 1402/11/14 9:45AM
تلویزیون سامسونگ 50CU700019,600,000 1402/11/14 9:44AM
تلویزیون سامسونگ 43CU700018,200,000 1402/11/15 12:20PM
تلویزیون سامسونگ 32T53009,700,000 1402/9/14 3:53PM
تلویزیون سامسونگ 43T530014,700,000 1402/10/30 12:06PM
تلویزیون سامسونگ 75Q60T2,222 1401/1/21 3:06PM
تلویزیون سامسونگ 85Q60T2,222 1401/12/16 10:27AM
تلویزیون سامسونگ 75Q60A2,222 1402/1/14 1:55PM
تلویزیون سامسونگ 65Q60A41,000,000 1402/3/28 11:11AM
تلویزیون سامسونگ 75Q70A75,000,000 1402/7/17 9:57AM
تلویزیون سامسونگ 85Q70A119,000,000 1402/7/17 9:54AM
تلویزیون سامسونگ 55Q80A37,200,000 1402/7/19 9:33 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 55QN85A42,500,000 1402/10/23 3:49PM
تلویزیون سامسونگ 65QN85A64,000,000 1402/8/8 3:03PM
تلویزیون سامسونگ 75QN85A2,222 1401/12/16 2:22PM
تلویزیون سامسونگ 65QN90A67,000,000 1402/11/7 1:18PM
تلویزیون سامسونگ 75QN90A2,222 1401/12/16 2:25PM
تلویزیون سامسونگ 43AU80002,222 1402/2/11 10:24AM
تلویزیون سامسونگ 75AU800057,000,000 1402/7/17 9:59AM
تلویزیون سامسونگ 85AU800096,000,000 1402/8/13 4:30PM
تلویزیون سامسونگ 50AU700018,500,000 1402/6/26 12:37PM
تلویزیون سامسونگ 65AU700033,900,000 1402/11/14 12:09PM
تلویزیون سامسونگ 75AU700053,000,000 1402/8/1 3:52PM
تلویزیون سامسونگ 43LS05T
تلویزیون سامسونگ 55BU850027,200,000 1402/11/11 11:50AM
تلویزیون سامسونگ 50Q60B27,500,000 1402/11/12 10:57AM
تلویزیون سامسونگ 55QN90B1402/9/7 1:36 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 55QN95B78,000,000 1402/11/7 1:23PM
تلویزیون سامسونگ 55S95B78,000,000 1402/11/7 1:23PM
تلویزیون سامسونگ 55QN85B52,500,000 1402/11/7 1:25PM
تلویزیون سامسونگ 55Q80B52,000,000 1402/11/14 11:59AM
تلویزیون سامسونگ 50BU80001402/7/17 10:20 قبل ظهر
تلویزیون سامسونگ 43BU800018,500,000 1402/10/26 6:34AM
تلویزیون سامسونگ 50BU850022,300,000 1402/11/14 9:44AM
تلویزیون سامسونگ 55Q70B39,800,000 1402/9/30 11:52AM
تلویزیون سامسونگ 55Q60B32,200,000 1402/9/30 11:53AM
تلویزیون سامسونگ 55BU80001402/9/7 1:38 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 75HQ60B1402/8/22 3:49 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 65HQ60B101,000,000 1402/11/11 10:04AM
تلویزیون سامسونگ 55HQ60B
تلویزیون سامسونگ 50HQ60B1402/8/22 3:49 بعد ظهر
تلویزیون سامسونگ 43HQ60B1402/8/22 3:49 بعد ظهر

مدل های پرچمدار سامسونگ

Samsung QN85Q80TAFXZA 85 inch QLED 4K Smart TV: این تلویزیون با اندازه صفحه نمایش 85 اینچ، پنل QLED با رزولوشن 4K و فناوری Quantum HDR 16X، دارای وضوح تصویر بسیار بالایی است. همچنین این تلویزیون با سیستم عامل Tizen و پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby، قابلیت های هوشمندی مانند استریمینگ برنامه های محبوب و اتصال به اینترنت را داراست.

Samsung QN75Q90TAFXZA 75 inch QLED 4K Smart TV: این تلویزیون با اندازه صفحه نمایش 75 اینچ، پنل QLED با رزولوشن 4K و فناوری Quantum HDR 16X، دارای وضوح تصویر بسیار بالایی است. همچنین این تلویزیون با سیستم عامل Tizen و پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby، قابلیت های هوشمندی مانند استریمینگ برنامه های محبوب و اتصال به اینترنت را داراست.

Samsung QN65Q80TAFXZA 65 inch QLED 4K Smart TV: این تلویزیون با اندازه صفحه نمایش 65 اینچ، پنل QLED با رزولوشن 4K و فناوری Quantum HDR 12X، دارای وضوح تصویر بسیار بالایی است. همچنین این تلویزیون با سیستم عامل Tizen و پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby، قابلیت های هوشمندی مانند استریمینگ برنامه های محبوب و اتصال به اینترنت را داراست.

Samsung QN55Q70TAFXZA 55 inch QLED 4K Smart TV: این تلویزیون با اندازه صفحه نمایش 55 اینچ، پنل QLED با رزولوشن 4K و فناوری Quantum HDR 8X، دارای وضوح تصویر بسیار بالایی است.

Samsung QN43Q60TAFXZA 43 inch QLED 4K Smart TV: این تلویزیون با اندازه صفحه نمایش 43 اینچ، پنل QLED با رزولوشن 4K و فناوری Quantum HDR 4X، دارای وضوح تصویر بسیار بالایی است. همچنین این تلویزیون با سیستم عامل Tizen و پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby، قابلیت های هوشمندی مانند استریمینگ برنامه های محبوب و اتصال به اینترنت را داراست.

Samsung QN32LS03TAFXZA 32 inch The Frame QLED Full HD Smart TV: این تلویزیون با اندازه صفحه نمایش 32 اینچ، پنل QLED با رزولوشن Full HD و فناوری Quantum HDR 4X، دارای وضوح تصویر بسیار بالایی است. همچنین این تلویزیون با سیستم عامل Tizen و پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby، قابلیت های هوشمندی مانند استریمینگ برنامه های محبوب و اتصال به اینترنت را داراست. همچنین این تلویزیون با ظاهری شبیه به یک قاب تصویر، به عنوان یکی از بهترین گزینه های تلویزیون های هوشمند در بازار مطرح است.

خرید تلویزیون از بانه پرداخت درب منزلتلویزیون های سونی سری 8

تو باید نظر بدی!!
تلویزیون, تلویزیون سامسونگ

نظرات مردم

 1. افشین گفت:

  سلام
  میشه کل سری های تلویزیون سامسونگ رو بزارید؟

  1. mahsin گفت:

   سلام و عرض ادب

   حتما فردا تمامی سری های تلویزیون سامسونگ به این صفحه اضافه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *